General information on the project | Country specific information:        

Projekt RAILHUC: Prispevek k okrepitvi železniškega prometa v Srednji Evropi

Programi kohezijske politike Evropske unije na področju teritorialnega sodelovanja že vse od leta 2007 spodbujajo regije in mesta iz različnih držav članic k sodelovanju pri temah v skupnem interesu. Zato so tudi na področju prometa vzniknile številne projektne ideje. Ena od njih je bila razvita v strateški transnacionalni projekt za promocijo dostopnosti in povezljivosti evropskih regij; to je projekt RAILHUC.

Projekt »Železniška vozlišča in omrežje TEN-T«, s kratico RAILHUC, se izvaja pod okriljem programa CENTRAL EUROPE in je sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj. Vodilni partner v projektu je italijanska regija Emiglia Romagna, sodelujejo pa še partnerji in pridružene institucije iz Nemčije, Avstrije, Poljske, Madžarske, Slovenije, Slovaške in Češke. Sodelovanje na transnacionalni osnovi jim podeljuje edinstveno priložnost za soočanje s težavo, ki pesti vsakega projektnega partnerja posebej, a je hkrati vsak projektni partner ni zmožen reševati individualno. Medtem ko v številnih srednjeevropskih državah poteka modernizacija hitrih prog in medkrajevnih (t.i. intercity) železniških storitev, pa je malo storjenega na področju železniških povezav na regionalni in lokalni ravni. Potencial železniškega prometa tako ni polno izkoriščen in ne prispeva k optimizaciji povezljivosti Srednje Evrope.

Da bi dosegli splošni cilj okrepitve železniškega prometa v Srednji Evropi, bodo partnerji v projektu RAILHUC poskusili spodbuditi železniški promet s predlogi izboljšav na primestnih ter regionalnih železniških omrežjih, ki predstavljajo zaledja glavnih železniških vozlišč, in pospešiti funkcionalno integracijo ter multimodalno sodelovanje med prometnimi vozlišči. Projektni partnerji si bodo izmenjevali informacije ter dobre prakse z namenom razvoja skupnih konceptov za izboljšano integracijo mestnega in regionalnega železniškega prometa v medkrajevna in transnacionalna omrežja, pri čemer bodo seveda upoštevali specifične potrebe v svojih okoljih. V okviru procesa se bodo izvedla številna posvetovanja ter okrogle mize s ključnimi deležniki, vključujoč železniške in ne-železniške prometne upravljavce ter upravljavce infrastrukture, ki bodo poskusili identificirati vsakršna ozka grla in ovire, ki zavirajo multimodalno integracijo vozlišč in poiskati možne načine odprave tovrstnih ovir.

Raziskava ozkih grl bo prispevala k pripravi in dodelavi dokumentov strateškega planiranja, ki naj bi opredelili dolgoročne prioritete za integracijo vozlišča, kot tudi konkretne infrastrukturne, linijske in administrativne ukrepe za doseganje le-teh, ob hkratnem doseganju sinergij z že uvedenimi ukrepi. Rezultati projekta RAILHUC bodo predvidoma osnovani na širokem razponu mnenj, sam proces pa bo temeljil na široki udeležbi deležnikov in odločevalcev, kar naj bi zagotovilo dologročno vzdržnost teh rezultatov.

Utrditev rezultatov projekta bo zagotovljena z njihovo vključitvijo v nacionalne, regionalne oz. lokalne politike pri vsakem izmed projektnih partnerjev. Projektni partnerji so se namreč zavezali k doseganju izvedbenih sporazumov glede izbranih prioritet z vsemi ključnimi deležniki v svojem okolju, kar jim bo olajšalo implementacijo rešitev, ki jih bo ponudil projekt RAILHUC ter prilagoditev njihovih prostorskih in ostalih strateških planov za dolgoročno integracijo vozlišč. Pridobljeno znanje in izkušnje ter glavne ugotovitve bodo povzeti v transnacionalni strategiji železniškega prometa v Srednji Evropi.

 

RAILHUC tako nima za cilj zgolj okrepitve železniškega prometa in multimodalne prometne integracije v Srednji Evropi za njeno boljšo dostopnost in povezljivost, pač pa tudi prenos znanja in inovativnih rešitev ostalim evropskim državam in regijam.

 

 

Available Files: