General information on the project | Country specific information:        

Projekt RAILHUC: Zaostrené na železničnú dopravu v Strednej Európe

 Od roku 2007 podporujú programy kohéznej politiky EÚ spoluprácu medzi regiónmi a mestami členských štátov EÚ na spoločných oblastiach záujmu, vrátane dopravy. Jedným z takýchto projektov je aj RAILHUC, strategický medzinárodný projekt na podporu prístupnosti a prepojenia regiónov EÚ.

Projekt Železničné uzlové mestá a sieť TEN-T („RAILHUC“) je realizovaný v rámci programu STREDNÁ EURÓPA, spolufinancovaného z prostriedkov Európskeho regionálneho rozvojového fondu. Vedenia projektu sa ujal taliansky región Emilia-Romagna, ktorý bude spolupracovať s partnermi a pridruženými inštitúciami z Nemecka, Rakúska, Poľska, Maďarska, Slovinska, Slovenska a Českej republiky. Táto spolupráca na medzinárodnej úrovni prináša projektovým partnerom jedinečnú príležitosť podieľať sa na riešení spoločného problému, pri ktorom doterajšie individuálne riešenia neboli účinné: kým vysokorýchlostné a intercity železničné služby sa v mnohých krajinách Strednej Európy modernizujú, regionálne a miestne železničné trate a systémy sú často krát zanedbávané, čo znemožňuje plné využívanie ich prepravného potenciálu na optimalizovanie prepojenia v rámci Strednej Európy.

Cieľom projektu je podpora železničnej dopravy v regiónoch STREDNEJ EURÓPY zlepšením napájacích funkcií v hlavných železničných uzlových mestách a ich spádových oblastiach ako aj podpora funkčnej integrácie a multimodálnej spolupráce medzi dopravnými uzlami. 

Vzájomná výmena informácií a dobrých praktík medzi projektovými partnermi napomôžu vytvoriť spoločné koncepty pre lepšie prepojenie mestskej a regionálnej železničnej dopravy s intercity dopravou a s medzinárodnými sieťami, ktoré budú zároveň zohľadňovať špecifické potreby miestneho regiónu. Projekt zahŕňa aj pravidelné konzultácie a rokovania za okrúhlym stolom s príslušnými zainteresovanými stranami, vrátane železničných a ostatných dopravcov a manažérov infraštruktúry, ktorí si spoločne zadefinujú úzke hrdlá a prekážky brániace multimodálnej integrácii v uzloch ako aj možné spôsoby ich odstránenia.

Na základe prieskumu o úzkych hrdlách sa vypracujú strategické plánovacie dokumenty, ktoré by mali zadefinovať dlhodobé priority pre integráciu uzlov ako aj konkrétne opatrenia v oblasti infraštruktúry, administratívy a služieb na ich dosiahnutie, pričom sa budú snažiť o využitie synergie s už prebiehajúcimi iniciatívami. 

Pre zabezpečenie dlhodobej udržateľnosti výsledkov projektu chcú projektoví partneri zapojiť do tohto procesu zainteresované z rôznych oblastí, tak aby výsledky projektu odrážali široké spektrum názorov a postojov.

Výsledky projektu budú v záujme ich ďalšieho šírenia zahrnuté do lokálnych politík. Partneri sa zaviazali, že vo vybraných prioritných oblastiach uzavrú prevádzkové dohody so všetkými hlavnými zainteresovanými stranami, ktoré napomôžu implementovať riešenia RAILHUC a realizovať dlhodobé intervenčné plány pre integráciu uzlov. Získané poznatky a závery budú tiež zhrnuté v medzinárodnej stratégii pre rozvoj železničnej dopravy v oblasti Strednej Európy.

Ambíciu projektu RAILHUC je teda nielen lepšia integrácia železničnej a multimodálnej dopravy v Strednej Európe pre zlepšenie jej prístupnosti a prepojenia, ale aj transfer know-how a inovatívnych riešení do iných krajín a regiónov EÚ.

 

 

 

Dokumenty na stiahnutie: